Projekty unijne

 

POIS.07.01.00-00-0026/16-00

 

 

Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie dostępu do tańszego (w stosunku do aktualnie stosowanych rozwiązań), niezawodnego źródła energii w postaci paliwa gazowego odbiorcom z obszaru gminy Krośniewice (która aktualnie jest terenem niezgazyfikowanym). Dla odbiorców przemysłowych niższa cena gazu oznacza obniżenie kosztów operacyjnych, a w rezultacie poprawę efektywności funkcjonowania i wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo dostaw, gwarantowane dodatkowo dzięki implementacji inteligentnych rozwiązań umożliwiających monitorowanie pracy sieci gazowej, ułatwia zarządzanie bieżącą działalnością produkcyjną, i eliminuje ryzyko np. nieoczekiwanych przestojów, generujących dla firmy poważne koszty.

Odbiorcy indywidualni również otrzymają możliwość korzystania z tańszego- w stosunku do gazu płynnego z butli bądź ze zbiorników nadziemnych- gazu na cele socjalno-bytowe. Niższe koszty gazu oznaczają zwiększenie kwoty dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego, możliwej do przeznaczenia na inne cele. To, jak również bezobsługowy charakter dostaw oraz ich stabilność i bezpieczeństwo wypłynie na zwiększenie komfortu życia odbiorców indywidualnych z terenu gminy Krośniewice.

Ważnym celem projektu jest również możliwość zmiany źródła energii wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe na cele grzewcze z mniej przyjaznego środowiskowo (np. węgiel czy olej opałowy) na gaz, który – po energii słonecznej – uznawany jest za najbardziej ekologiczny sposób ogrzewania domów i mieszkań.

Reasumując, budowa sieci dystrybucji gazu na terenie gminy Krośniewice, przyczyni się - w średnim i długim okresie - do realizacji następujących celów:

  • wyeliminowane zostaną rozproszone, nisko sprawne urządzenia grzewcze, zasilane uciążliwymi dla środowiska paliwami stałymi i ciekłymi;
  • zmniejszą się koszty wytwarzania ciepła poprzez zastąpienie paliw płynnych gazem ziemnym;
  • wzrośnie lokalna niezależność energetyczna miejscowości objętych gazyfikacją;
  • zwiększy się atrakcyjność terenów objętych gazyfikacją dla ewentualnych inwestorów z branży rolno – przetwórczej oraz usługowo – turystycznej;
  • zwiększy się wartość terenów pod budownictwo indywidualno – rekreacyjne, dzięki pełnemu ich uzbrojeniu w media energetyczne.

Ważną zaletą gazu ziemnego jest również komfort i wygoda użytkowania. Kotłownie gazowe są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe. Ponadto nie występuje konieczność przerwania użytkowania na czas dostawy nowej partii paliwa jak ma to miejsce w przypadku węgla, propanu czy oleju opałowego. Również samo pomieszczenie kotłowni jest czyste i higieniczne, nie ma pyłu i popiołu.

Tak określone cele projektu wpisują się zarówno w cel główny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej), jak i w realizowany w ramach priorytetu VII w/w programu Cel Tematyczny 07 (Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej).

 

Planowane efekty

Efekt projektu w postaci dywersyfikacji źródeł oraz zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa dostaw gazu realizuje z kolei cel Priorytetu VII PO IŚ (Wzmocniona infrastruktura bezpieczeństwa energetycznego kraju) oraz Priorytet inwestycyjny 7.e (Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych).

 

Wartość projektu

Całkowite koszty niezbędne do poniesienia w związku z realizacją projektu obejmujące VAT = 7.197.468,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

Kwota pomocy = 4.775.023,75 PLN

 Zgłaszanie nieprawidłowości