Przetargi

 

Poniżej do pobrania umieszczono regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w ramach projektów współfinansowanych ze środków PO IŚ 2014-2020, który obowiązuje od dnia 04.10.2017

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 3 kwietnia 2017

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego: KR-1/2017
 2. Tytuł postępowania: „Budowa stacji gazowej w m. Kutno”
 3. Przedmiot postępowania: budowa stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=2000m3/h zlokalizowanej w m. Kutno na nieruchomości o nr ewidencyjnym 822/13 i 822/2 obręb Sklęczki zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 172/2016 z dnia 16.05.2016 r. wydaną przez Starostę Kutnowskiego. Stacja gazowa będzie zasilana gazem ziemnym wysokometanowym grupy E (GZ50) pod maksymalnym ciśnieniem pmax­= 5,5 MPa. Zadaniem stacji jest redukcja wartości ciśnienia gazu z wysokiego na średnie oraz jego nawonienie.
 4. Zakres zamówienia: dostawa kompletnej kontenerowej stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu kompletnie funkcjonującego obiektu, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert: 24.04.2017 r.
 6. Miejsce składania ofert: DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8. 62-081 Przeźmierowo
 7. Wadium: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
 8. Kryteria oceny ofert: Kryterium 1 – Cena oferty; Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady; Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia
 9. Otwarcie ofert: 25.04.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na "Budowę stacji gazowej w m. Kutno", informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 12 czerwca 2017

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego: KR-2/2017
 2. Tytuł postępowania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 13504,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Krzyżanów oraz gminy Kutno”
 3. Przedmiot postępowania:
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz180 PE100 SDR17,6 o długości 2360,0 m oraz Dz225 PE100 SDR17,6 o długości 11144,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Krzyżanów oraz gminy Kutno zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowę nr 342/2016 z dnia 01.08.2016 r. wydaną przez Starostę Kutnowskiego, nr 466/2016 z dnia 30.09.2016 r, wydaną przez Starostę Kutnowskiego, nr 337/16 z dnia 23.11.2016 r, wydaną przez Wojewodę Łódzkiego i nr 338/16 z dnia 23.11.2016 r, wydaną przez Wojewodę Łódzkiego.
 4. Zakres zamówienia:
  Kompletne wykonanie robót budowlano-montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu w pełni funkcjonującego gazociągu średniego ciśnienia, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert: Termin składania ofert: 06.07.2017 r.
 6. Miejsce składania ofert: DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8. 62-081 Przeźmierowo
 7. Wadium: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
 8. Kryteria oceny ofert:
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady;
  Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia
 9. Otwarcie ofert: 07.07.2017 r. godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 13504,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Krzyżanów oraz gminy Kutno”, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 12 czerwca 2017

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego: KR-3/2017
 2. Tytuł postępowania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 8677,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Krośniewice”
 3. Przedmiot postępowania:
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz180 PE100 SDR17,6 o długości 8677,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Krośniewice zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowę nr 426/2016 z dnia 14.09.2016 r. wydaną przez Starostę Kutnowskiego, nr 28/2017 z dnia 03.02.2017 r, wydaną przez Starostę Kutnowskiego i nr 337/16 z dnia 23.11.2016 r, wydaną przez Wojewodę Łódzkiego.
 4. Zakres zamówienia:
  Kompletne wykonanie robót budowlano-montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu w pełni funkcjonującego gazociągu średniego ciśnienia, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert: Termin składania ofert: 06.07.2017 r.
 6. Miejsce składania ofert: DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8. 62-081 Przeźmierowo
 7. Wadium: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
 8. Kryteria oceny ofert:
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady;
  Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia
 9. Otwarcie ofert: 07.07.2017 r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 8677,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Krośniewice”, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 26 czerwca 2017

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego: KR-4/2017
 2. Tytuł postępowania: „Budowa stacji gazowej w m. Kutno – nadzór inwestorski”
 3. Przedmiot postępowania:

  Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia Q=2000 m3/h” zlokalizowanej w m. Kutno na nieruchomości o nr ewidencyjnym 822/13 i 822/2 obręb Sklęczki, gmina Kutno, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

 4. Termin składania ofert: Termin składania ofert: 06.07.2017 r.
 5. Miejsce składania ofert: DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8. 62-081 Przeźmierowo
 6. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 7. Kryteria oceny ofert:
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Czas reakcji;
 8. Otwarcie ofert: 07.07.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie "Budowa stacji gazowej w m. Kutno - nadzór inwestorski", informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca Wiertconsulting sp. z o.o.. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 26 czerwca 2017

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego: KR-5/2017
 2. Tytuł postępowania: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na terenie m. Kutno, gm. Kutno, gm. Krzyżanów, gm. Krośniewice – nadzór inwestorski”
 3. Przedmiot postępowania:

  Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o długości 25.183 m” zlokalizowanej na terenie m. Kutno, gm. Kutno, gm. Krzyżanów, gm. Krośniewice”. 

 4. Termin składania ofert: Termin składania ofert: 06.07.2017 r.
 5. Miejsce składania ofert: DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8. 62-081 Przeźmierowo
 6. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 7. Kryteria oceny ofert:
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Czas reakcji;
 8. Otwarcie ofert: 07.07.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na terenie m. Kutno, gm, Kutno, gm. Krzyżanów, gm. Krośniewice - nadzór inwestorski", informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca Wiertconsulting sp. z o.o.. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 7 lipca 2017

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego: KR-6/2017
 2. Tytuł postępowania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 3002,0 m zlokalizowanego na terenie Miasta Kutna.”
 3. Przedmiot postępowania:
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz225 PE100 SDR17,6 o długości 3002,0 m zlokalizowanego na terenie Miasta Kutna zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowę nr 580/2016 z dnia 20.12.2016 r. wydaną przez Starostę Kutnowskiego, nr 62/2017 z dnia 02.03.2017 r, wydaną przez Starostę Kutnowskiego i nr 246/2017 z dnia 07.06.2017 r, wydaną przez Starostę Kutnowskiego.
 4. Zakres zamówienia:
  Kompletne wykonanie robót budowlano-montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu w pełni funkcjonującego gazociągu średniego ciśnienia, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert: Termin składania ofert: 07.08.2017 r.
 6. Miejsce składania ofert: DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8. 62-081 Przeźmierowo
 7. Wadium: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
 8. Kryteria oceny ofert:
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady;
  Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia
 9. Otwarcie ofert: 08.08.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 3002,0 m zlokalizowanego na terenie Miasta Kutna” niniejszym informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; ul. Gdyńska 45; 61-016 Poznań. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania: 14 czerwca 2017

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu procesowego do analizy gazu ziemnego wraz z instalacjami towarzyszącymi na instalacji wewnętrznej zakładu British American Tobacco w Augustowie

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na: "Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu procesowego do analizy gazu ziemnego wraz z instalacjami towarzyszącymi na instalacji wewnętrznej zakładu British American Tobacco w Augustowie", informuje, że postępowanie zostało zakończone bez wyboru oferty zgodnie z zapisem XXIII pkt 1 SIWZ.