Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

DUON Dystrybucja sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. wprowadzona zostaje do stosowania Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD. Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej DUON Dystrybucja sp. z o.o., są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja stanowi integralną część umów kompleksowych wiążących odbiorców z DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Obowiązek opracowania IRiESD przez DUON Dystrybucja sp. z o.o. wynika z art. 9g ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. IRiESD określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące:

1) przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych
oraz gazociągów bezpośrednich;
2) wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą;
3) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego;
4) współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych;
5) przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami
energetycznymi a odbiorcami;
6) parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.

Kliknij, aby pobrać IRiESD obowiązująca od dnia 01.04.2019

Kliknij, aby pobrać IRiESD obowiązująca od dnia 01.08.2017

Kliknij, aby pobrać IRiESD obowiązującą do dnia 31.07.2017

Kliknij, aby pobrać IRiESD obowiązująca do dnia 30.09.2015

Kliknij, aby pobrać IRiESD obowiązującą do dnia 31.12.2014