Taryfy i koncesje

 

Taryfa zawiera rodzaje, wysokość oraz warunki stosowania:

  • cen za gaz,
  • stawek opłat za usługi dystrybucji,
  • stawek opłat abonamentowych,
  • bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych dostarczanego gazu,
  • opłat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
  • opłat za nielegalny pobór gazu,
  • stawek opłat za przyłączenie do sieci sprzedawcy,
  • stawek opłat za dodatkowe usługi lub czynności wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy.

Odbiorcy za dostarczany gaz i świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według cen i stawek właściwych dla grup taryfowych, do których są zakwalifikowani. Kryteriami kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych są: moc umowna oraz roczna ilość pobieranego gazu. W oparciu o kryteria podziału odbiorców ustalone są grupy taryfowe. Obliczenie ceny gazu zaczyna się od określenia, do której grupy należy odbiorca.

Taryfę, zaakceptowaną przez Urząd Regulacji Energetyki znajdziecie Państwo tutaj:

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczace ceny referencyjnej gazu (CRG) ustalanej przez DUON Dystrybucja sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupów paliwa gazowego wraz z kosztem dostarczenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego.

 

KONCESJE

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi

Koncesja na dystrybucję paliw gazowych

Koncesja na obrót paliwami gazowymi

Koncesja na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą

Wyznaczenie na operatora systemu dystrybucyjnego

Decyzja wyznaczenia operatora systemu dystrybucyjnego gazowego z dnia 10.02.2014

Wyznaczenie na operatora systemu skraplania gazu ziemnego

Decyzja wyznaczenia na operatora systemu skraplania gazu ziemnego z dnia 22.08.2014