Taryfy i koncesje

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2016, poz. 1986), która wprowadza zasadę, iż „taryfy ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub obrót gazem ziemnym z zagranicą w zakresie określonym w tej koncesji nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE”, z dniem 1 października 2017 r. z obowiązku zatwierdzania taryf przez Prezesa URE zwolniona została sprzedaż gazu ziemnego odbiorcom końcowym, z wyjątkiem sprzedaży do odbiorców w gospodarstwach domowych.

Od dnia 1 października 2017 r. istotnej zmianie ulegnie sposób rozliczania usług świadczonych przez Spółkę na Państwa rzecz, a wysokość ceny sprzedaży paliwa gazowego nie będzie podlegać zatwierdzaniu przez Prezesa URE.

Rozliczenia z tytułu świadczenia usługi kompleksowej po dniu 1 października 2017 r. będą realizowane:

 

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczace ceny referencyjnej gazu (CRG) ustalanej przez DUON Dystrybucja sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupów paliwa gazowego wraz z kosztem dostarczenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego.

 

KONCESJE

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi

Koncesja na dystrybucję paliw gazowych

Koncesja na obrót paliwami gazowymi

Koncesja na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą

Wyznaczenie na operatora systemu dystrybucyjnego

Decyzja wyznaczenia operatora systemu dystrybucyjnego gazowego z dnia 10.02.2014

Wyznaczenie na operatora systemu skraplania gazu ziemnego

Decyzja wyznaczenia na operatora systemu skraplania gazu ziemnego z dnia 22.08.2014